Regulamin Turnieju Piłkarskiego Razem z Orłami

REGULAMIN Turnieju piłkarskiego „Razem z Orłami”

Postanowienia ogólne

 1. Turniej piłkarski Razem z Orłami jest przedsięwzięciem ponadregionalnym realizowanym przez

Fundację Orły Sportu z siedzibą w Pucku i finansowanym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej w ramach wspierania projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży z Programu

„Sport dla Wszystkich”.

 1. Uczestnikami projektu „Turnieju piłkarskiego Razem z Orłami” mogą być wszystkie dzieci z

roczników 2011 i 2012 z miast i gmin 3 wyznaczonych województw.

 • 2

Słownik:

 • Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

– Organizatorze – należy przez to rozumieć Fundację Orły Sportu

– Uczestnicy – należy przez to rozumieć dzieci z roczników 2011 i młodsi

 • 3

Cele projektu to:

– Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i

środowiskowych;

– Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;

– Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności

obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

– Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup

społecznych;

– Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;

– Edukacja patriotyczna poprzez sport;

– Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu

oraz zjawiskom patologii społecznej;

– Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach

społecznych.

– Inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród

dzieci i młodzieży

– Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy

obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;

– Integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz

innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu

powszechnego;

– Wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń.

Cele projektu skoncentrowane są na promocji i stymulowaniu aktywności w obszarze sportu i

aktywnego spędzania czasu wolnego, z naciskiem na promocję i wspieranie dzieci i młodzieży do

systematycznej aktywności fizycznej co wpłynie na kształtowanie zachowań i nawyków aktywnego

stylu życia oraz promowanie prozdrowotnych, wychowawczych, edukacyjnych i patriotycznych

wartości poprzez sport. Upowszechnienie współzawodnictwa dzieci i młodzieży ukierunkowanego na

nabycie przez uczestników projektu cech i kompetencji właściwych dla rozwoju zarówno sportowego

(sprawdzenie się w rywalizacji z rówieśnikami) jak i świadomościowego (systematyczność,

cierpliwość wytrwałość, samodyscyplina).

Innowacyjność projektu polega na połączeniu ducha sportowego z historycznym. Moduł patriotyczny

odbędzie się w formie spotkania z historykiem i przeprowadzenia quizu.

Projekt będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczególnych

rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – celem jest bezpieczeństwo wszystkich osób

w nim uczestniczących (uczestnicy bezpośredni, wolontariusze, osoby obsługujące zadanie, osoby

towarzyszące uczestnikom bezpośrednim).

 • 4

Organizacja rozgrywek w projekcie:

 1. Kategorie wiekowe:
 • Rocznik 2011 i młodsi
 1. Przepisy gry:
 • Drużyny grają w składach 7 – osobowych (6 zawodników z pola + bramkarz). Zespół może składać się maksymalnie z 12 zawodników i 2 trenerów,
 • Mecze trwają 1×18 min,
 • Zawody odbywają się na obiektach sportowych typu stadion (wymiar boiska 56×30 m, bramki 5×2

m). Dopuszcza się wyznaczenia pola gry linią ciągłą – boisko i przerywaną – pole karne bądź

płaskimi stożkami,

 • Między meczami przewidziana jest 2 minutowa przerwa,
 • Mecz kończy się gwizdkiem sędziego,
 • Zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych. Nie wolno grać w butach z

metalowymi lub plastikowymi wkrętami,

 • Nie obowiązuje przepis dotyczący „spalonego”,
 • Zmiany hokejowe/lotne dokonujemy z wyznaczonego miejsca, zawodnik opuszcza boisko i dopiero

wchodzi drugi,

 • Aut wprowadzany z ręki, zawodnik może wyprowadzić piłkę ale nie może oddać strzału
 • Rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie – ustawienie muru drużyny przeciwnej w odległości 7

metrów od piłki,

 • Rzut karny – wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki,
 • Kary – sędziowie mogą nakładać na zawodników kary: żółta kartka 2 minuty i czerwona kartka 5-

minut (zawodnik nie może występować w tym samym spotkaniu).

III. System rozgrywek:

W turnieju bierze udział 8 zespołów podzielonych na dwie grupy A i B.

Faza grupowa – zespoły grają systemem „każdy z każdym”. W przypadku takiej samej ilości punktów

o kolejności końcowej decyduje:

– Wynik bezpośredniego spotkania,

– Bilans bramek,

– Większa ilość zdobytych goli,

– Mniejsza ilość straconych goli,

– Seria 3 rzutów karnych.

 

W fazie finałowej, do której wychodzą zespoły, które zajęły miejsca 1 i 2 w grupach. Drużyny te grają półfinały na krzyż: 1A-2B, 1B-2A, a następnie przegrani grają mecz o 3 miejsce, a zwycięzcy o 1 miejsce.

 

W przypadku kilku zespołów z taką samą ilością zdobytych punktów i takim samym bilansie

bramkowym, o klasyfikacji końcowej decyduje „mała tabela” utworzona z wyników spotkań pomiędzy danymi zespołami.

 1. Sprawy organizacyjne:
 • Obowiązuje obuwie piłkarskie (mini korki lub korki lane),
 • Na terenie boiska przebywają tylko trenerzy i zgłoszeni zawodnicy,
 • Nad bezpieczeństwem uczestników w trakcie zawodów czuwają jej opiekunowie,
 • Organizator turnieju zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie meczów,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikających z

tego wypadków i urazów. Zaleca się, aby zawodnicy biorący udział przeszli badania lekarskie,

 • Rodzice, opiekunowie i kibice zespołów przebywają tylko i wyłącznie na trybunach i w

miejscach do tego wyznaczonych.

 • Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry. W

przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator może nałożyć na drużynę lub zawodnika karę:

– Walkower dla drużyny przeciwnej,

– Usunięcie zawodnika lub drużyny z turnieju,

– Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator,

– Organizator zapewnia wyżywienie dla wszystkich zespołów podczas rozgrywek oraz wodę,

– Udział w turnieju jest bezpłatny

 1. Organizacja eventu sportowego „Festiwal piłkarski Razem z Orłami”
 • Miejscem wydarzenia będą 3 obiekty sportowe na terenie 3 województw: Puck (pomorskie),

Warszawa (mazowieckie), Przemyśl (podkarpackie) w terminie 11.06-25.06.2022.

 1. Godzinowy harmonogram Turnieju (taki sam w każdej lokalizacji):

Godzina 08.30 Otwarcie biura zawodów, weryfikacja uczestników turnieju, omówienie przebiegu

zawodów z organizatorem i sędziami

08.30 Otwarcie biura zawodów

09.00-11.00 Faza grupowa – grupa A

11.00-13.00 Faza grupowa – grupa B

13.20-14.50 Faza finałowa

15.00 Zakończenie turnieju

 

 • 5

Zgody

 1. Dane osobowe:
 2. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w

zgłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celach informacyjnych, związanych z

organizacją zajęć.

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Orły Sportu z siedzibą w Pucku przy ul.

Zamkowa 6, REGON 012070310,

 1. Podanie danych osobowych konieczne jest w celu realizacji procesu rekrutacji, na potrzeby

wykonywania świadczeń na rzecz Korzystającego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Administrator danych informuje, że:

– podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zajęć; Uczestnik posiada

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – zgodnie z art.

17 RODO, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

– Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do

organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych

– dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zajęć i rozliczenia

projektu

– w przypadku braku przyjęcia na Turniej lub nie stawienia się na Turnieju, dane osobowe

zostaną usunięte niezwłocznie; f. nie wykorzystuje danych w celu wydawania zautomatyzowanych

decyzji oraz dokonywania profilowania

 1. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w

zgłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celach informacyjnych, związanych z

organizacją zajęć.

 1. Oświadczam, iż zostałam/-em należycie pouczona/ny o przysługujących mi uprawnieniach w

zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych, prawa dostępu do ich treści, możliwości ich

uzupełniania i poprawiania, żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są

niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe oraz do wycofania uprzednio wyrażonej zgody.

 1. Uczestnik upoważnia, bez jakiejkolwiek dla niego rekompensaty, Organizatora i Fundację

zarówno podczas Turnieju jak i w dowolnym czasie po ich zakończeniu, do używania i udzielania w

celach niekomercyjnych, bezterminowej licencji innym, swojego wizerunku, głosu, słów do nagrań

telewizyjnych, radiowych, dla potrzeb filmu, prasy lub nagrań dla innych mediów i w każdej

innej formie, tylko dla celów promocji i propagowania celów i działalności Organizatora i

Fundacji i/lub wykorzystywania do zbierania funduszy na wsparcie tych celów i działalności.

 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Opiekun drużyny, który zgłasza się do udziału w projekcie musi zaakceptować regulamin i

uzyskać zgody rodziców dotyczące udziału w wydarzeniu dzieci oraz ewentualnemu wykorzystaniu

wizerunku dziecka utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniu zgody

Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w

tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera,

wykorzystania do promocji i organizacji Fundacji Orły Sportu, udostępniania sponsorom oraz

partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na

promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w

przekazach telewizyjnych i radiowych. Jednocześnie informujemy, iż uczestnikowi i jego

opiekunom przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą

przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym

organizacjom.

 1. W kwestiach niezapisanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmują wyznaczeni

przedstawiciele organizatora.

 1. Projekt będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczególnych

rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy sportowej.
 2. Uczestnicy imprezy podlegają ubezpieczeniu NNW.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022r.