Czas na jesienne testy
Aktualności

Czas na jesienne testy

Przypominamy, iż w październiku ciąży na Was obowiązek przeprowadzenia II części Testu Sprawności Fizycznej wśród osób ćwiczących na orlikach. Obowiązek ten wynika z & 2 pkt. 6 Umowy powierzenia wykonywania zadań animatora w Projekcie Lokalny Animator Sportu w 2019 roku. Każdy uczestniczący w tym projekcie animator zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników prowadzonych przez siebie […]

Przypominamy, iż w październiku ciąży na Was obowiązek przeprowadzenia II części Testu Sprawności Fizycznej wśród osób ćwiczących na orlikach. Obowiązek ten wynika z & 2 pkt. 6 Umowy powierzenia wykonywania zadań animatora w Projekcie Lokalny Animator Sportu w 2019 roku. Każdy uczestniczący w tym projekcie animator zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników prowadzonych przez siebie zajęć dwóch testów sprawności fizycznej, zgodnie z otrzymanymi od Operatora wytycznymi.

Zadanie to prosimy zaplanować w swoich harmonogramach pracy (maksymalnie 4 godz.) i wykonać w październiku (dopuszcza się przeprowadzenie jesiennego testu w ostatnim tygodniu września) na tej samej grupie badawczej, liczącej 10 osób. Przy wpisywaniu wyników prosimy o zachowanie tej samej kolejności, co w teście wiosennym.

Wyniki testów należy zapisać i zatwierdzić w tabeli, która znajduje się pod linkiem:

https://e-orlik.pl/Lime/index.php/483656?lang=pl

w nieprzekraczalnym terminie  do 31 października 2019.

Zatwierdzenie wyników po tym terminie, spowoduje ich pominięcie w opracowaniu rezultatów Testu w skali ogólnopolskiej i będzie traktowane jako niewywiązanie się animatora z tego zadania.

Dokumentację zdjęciową z przeprowadzonych testów należy przechowywać na swoich nośnikach pamięci co najmniej do 31.12.2019 lub wysłać na adres:

admin@e-orlik.pl

Testy należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją.

Wskazówki techniczne:

  1. Jeśli w projekcie na tym samym orliku pracuje dwóch Animatorów, mogą prowadzić testy razem, pamiętając jednak aby wyniki zapisywać i zatwierdzać oddzielnie, każdy dla swojej 10-osobowej grupy.
  2. W Teście 2 w Tabeli wyników zachowujemy tę sama kolejność osób testowanych, tzn. osobę z nr 1 wpisujemy pod nr 11 itd.
  3. Jeżeli w Teście 2 nie możemy przetestować jakiejś osoby z nr. 1-10 to rubrykę odpowiadającą tej osobie pozostawiamy pustą.
  4. Do biegu na 50 m nie jest potrzebna bieżnia. Można np. wykorzystać przekątną boiska orlik.
  5. Jeśli test przeprowadzany jest na zróżnicowanej pod względem wieku i płci grupy wiekowej, to w biegu długim każdy uczestnik musi pokonać dystans określony w pkt. 6 załączonej Instrukcji (600m, 800m lub 1000m), stosowny do swojego wieku i płci.
  6. Wyniki biegu długiego zapisujemy w tabeli tylko w minutach i sekundach, już bez setnych części sekundy jak w biegach na 50 m i zwinnościowym.