Dokumenty projektowe - wysyłka
Aktualności

Dokumenty projektowe - wysyłka

Jak wypełniać dokumentację projektową Lokalny Animator Sportu 2019? Uwaga 1 – Jeżeli zakwalifikowany do projektu orlik zarządzany jest przez podmiot podległy JST, to do wymienionych poniżej dokumentów projektowych należy koniecznie dołączyć uwierzytelniony dokument (Pełnomocnictwo, Upoważnienie lub Uchwała) na podstawie którego podmiot ten zarządza orlikiem. Przykład 1. Nie obowiązuje jeśli JST sprawuje bezpośredni nadzór nad orlikiem […]

Jak wypełniać dokumentację projektową Lokalny Animator Sportu 2019?

Uwaga 1

– Jeżeli zakwalifikowany do projektu orlik zarządzany jest przez podmiot podległy JST, to do wymienionych poniżej dokumentów projektowych należy koniecznie dołączyć uwierzytelniony dokument (Pełnomocnictwo, Upoważnienie lub Uchwała) na podstawie którego podmiot ten zarządza orlikiem.

Przykład 1. Nie obowiązuje jeśli JST sprawuje bezpośredni nadzór nad orlikiem i zatrudnia animatora(ów)

Przykład 2. Wymagany jeśli Wniosek składała JST, a nadzór nad orlikiem sprawuje szkoła, OSiR lub inny upoważniony przez JST podmiot zatrudniający animatora(ów)

Przykład 3. Wymagany jeżeli Wniosek składała szkoła, OSiR lub inny upoważniony przez JST podmiot zatrudniający animatora(ów).

Uwaga 2

– Wszystkie strony Wniosku (wydrukowanego ze strony: www.orlysportu.eu  i Umów wydrukowanych ze strony www.orlysportu.pl winny być opieczętowane, podpisane i parafowane przez osoby upoważnione z ramienia JST i wysłane do Fundacji w dwóch egzemplarzach.

– Wszystkie pozostałe dokumenty projektowe muszą być opieczętowane i podpisane przez właściwe organy lub osoby oraz w komplecie z Wnioskami dla jednego orlika włożone do koperty wysłanej pocztą tradycyjną na adres Fundacja Orły Sportu, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck w nieprzekraczalnym terminie do 08.02.2019. Obowiązuje data stempla pocztowego.

– Jeśli podmiot zarządza kilkoma orlikami zakwalifikowanymi do projektu, to może koperty dla poszczególnych orlików umieścić w jednej większej kopercie przesłanej na wskazany wyżej adres Fundacji.

Uwaga 3

– Nie potrzeba załączać zaświadczenia o niekaralności animatora za przestępstwa na tle seksualnym, gdyż weryfikację animatorów pod tym kątem Fundacja przeprowadzi we własnym zakresie.

Komplet dokumentów to:

– Pełnomocnictwo, Upoważnienie lub Uchwała JST na podstawie którego podmiot ten zarządza orlikiem (dotyczy podmiotów nie będących JST).

– Wniosek o dofinansowanie (to ten wypełniony elektronicznie podczas I etapu rekrutacji – do pobrania na panelu JST w portalu rekrutacyjnym www.orlysportu.eu– podpisuje i parafuje na każdej ze stron JST lub upoważniony przez nią podmiot do zarządzania orlikiem. Obowiązują dwa egzemplarze.

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2019 – wypełnia JST lub upoważniony przez nią podmiot do zarządzania orlikiem.

W Umowie pod danymi Fundacji należy wpisać dane adresowe podmiotu, który zarządza orlikiem czyli JST, jeśli ten sprawuje bezpośredni nadzór nad orlikiem lub podmiotu przez JST upoważnionego do zarządzania orlikiem.

W § 1. Przedmiot Umowy, należy wpisać dane adresowe orlika objętego dofinansowaniem, takie same jak wskazane we Wniosku, wypełnionym elektronicznie na stronie www.orlysportu.eu w I etapie rekrutacji.

W § 10. Przedstawiciele Stron. Korespondencja, należy wpisać tę samą osobę, która została podana jako osoba do kontaktu we Wniosku, wypełnionym elektronicznie. Zgodny z tym Wnioskiem musi być również nr. telefonu i adres mailowy osoby wskazanej do kontaktu.

Umowa (obowiązują dwa egzemplarze) musi być opieczętowana, parafowana na każdej stronie i podpisana na stronie ostatniej przez zarządcę JST lub osobę przez nią upoważnioną do zarządzania orlikiem.

– Załącznik Nr 1 – Umowa powierzenia wykonywania zadań animatora w projekcie  Lokalny Animator Sportu w 2019 roku – wypełnia animator

W § 1. Przedmiot Umowy, należy podać dane orlika, takie same jak we  Wniosku, wypełnionym elektronicznie na stronie www.orlysportu.eu w I etapie rekrutacji.

W § 9. Postanowienia końcowe, należy podać dane animatora (ów), ich nr. telefonów i adresy mailowe takie same jak we  Wniosku, wypełnionym elektronicznie.

 Umowy w pozycji Zleceniobiorca muszą zostać opatrzone własnoręcznymi podpisami animatorów.

– Załącznik Nr 2 – Kwestionariusz osoby zatrudnionej w projekcie Lokalny Animator Sportu w 2019 roku – wypełnia animator

– Załącznik Nr 3 – Zaświadczenie z JST dotyczące zatrudnienia animatora w ramach obowiązków przewidzianych dla Lokalnego Animatora Sportu 2019.

Z treści tego Zaświadczenia musi jednoznacznie wynikać, że animator pracuje na orliku 120 lub 60 godz. (jeśli jest ich dwóch) w miesiącu w terminie obejmującym okres od  01.03.2019 do 30.11.2019 – wypełnia JST lub instytucja, która zatrudnia animatora(ów) na prowadzenie zajęć na orliku!

– Załącznik Nr 4 – Zaświadczenie z zakładu pracy, dotyczące zatrudnienia animatora w innym zakładzie pracy – dotyczy animatorów, którzy oprócz zatrudnienia w ramach obowiązków Lokalnego Animatora Sportu pracują jeszcze w innym zakładzie pracy – wypełnia zakład pracy, który zatrudnia animatora poza projektem 

– Załącznik Nr 7 – Umowa o działalności gospodarczej animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu w 2019 roku (tylko w przypadku, gdy animator prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sportem – zamiast załącznika nr 1)

Pozostałe dokumenty:

– Załącznik nr 5 – Wzór kwestionariusza zastąpienia animatora (wypełnia JST lub upoważniony przez nią podmiot do zarządzania orlikiem tylko w przypadku zmiany animatora).

– Załącznik nr 6 – Wzór umowy powierzenia wykonywania zadań animatora innej osobie w projekcie Lokalny Animator Sportu (wypełnia JST lub upoważniony przez nią podmiot do zarządzania orlikiem  tylko w przypadku zmiany animatora)

– Załącznik nr 8 – Okresowe zestawienie wypłaconego wynagrodzenia dla animatora (wypełnia JST lub upoważniony przez nią podmiot do zarządzania orlikiem  do 31 lipca oraz do 21 grudnia 2019)