KOMUNIKAT dot. załącznika nr 8
Aktualności

KOMUNIKAT dot. załącznika nr 8

Szanowni Państwo, działając w imieniu Fundacji Orły Sportu z siedzibą w Pucku, będącą operatorem projektu Lokalny Animator Sportu w 2018 r., wskazuję, co następuje poniżej. Realizacja projektu wiąże się z zawarciem umowy cywilno – prawnej z animatorem wskazanym przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Na podstawie zawartej umowy, animator będzie zobowiązany między innymi do sprawowania opieki nad […]

Szanowni Państwo,
działając w imieniu Fundacji Orły Sportu z siedzibą w Pucku, będącą operatorem projektu Lokalny Animator Sportu w 2018 r., wskazuję, co następuje poniżej.
Realizacja projektu wiąże się z zawarciem umowy cywilno – prawnej z animatorem wskazanym przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Na podstawie zawartej umowy, animator będzie zobowiązany między innymi do sprawowania opieki nad małoletnimi.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze
z dostępem ograniczonym.
Biorąc pod uwagę ww. wymóg, Fundacja – w umowach o przyznaniu dofinansowania w ramach projektu lokalny animator sportu zawieranych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego – jednoznacznie określiła, że Animatorami mogą być jedynie osoby, które nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestrze z dostępem ograniczonym. Wobec powyższego, Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązana jest do uzyskania informacji
o niefigurowaniu kandydatów na animatorów w ww. Rejestrze oraz złożenia stosownego oświadczenia Fundacji, w przedmiocie uzyskania informacji i niefigurowaniu w Rejestrze, kandydatów na animatorów.
Dostęp do Rejestru z dostępem ograniczonym mają m.in. pracodawcy i organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad dziećmi. Wymagane jest jednak wcześniejsze zarejestrowanie się takiego podmiotu i przyznanie mu konta na portalu, na którym możliwe będzie sprawdzanie przez niego kandydatów na animatorów, czy figurują
w przedmiotowym rejestrze.
Uzyskanie dostępu do Rejestru wymaga jednak dłuższego okresu czasu, sięgającego niejednokrotnie miesiąca.
Uwzględniając powyższą przeszkodę, z uwagi na konieczność spełnienia przez Fundację ww. wymogów, wskazuję, że do pełnienia funkcji Animatora, przy zawieraniu umów z Fundacją, wystarczające będzie przedstawienie zaświadczenia dot. kandydata o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Będzie traktowane to jako równoważne ustaleniu, iż dane tej osoby, nie znajdują się w Rejestrze z dostępem ograniczonym, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.