Mały Mistrz na Pomorzu – relacja ze spotkania informacyjnego
Aktualności

Mały Mistrz na Pomorzu – relacja ze spotkania informacyjnego

W czwartek 15.05.2014 w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie informacyjne dot. projektu Mały Mistrz. W spotkaniu wzięło udział 165 przedstawicieli i przedstawicielek pomorskich szkół oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski, Pomorskie Kuratorium Oświaty oraz Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej, zaprezentowane zostały cele, metody pracy oraz wymagania formalne dotyczące przystąpienia do projektu „Mały […]

W czwartek 15.05.2014 w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie informacyjne dot. projektu Mały Mistrz. W spotkaniu wzięło udział 165 przedstawicieli i przedstawicielek pomorskich szkół oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski, Pomorskie Kuratorium Oświaty oraz Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej, zaprezentowane zostały cele, metody pracy oraz wymagania formalne dotyczące przystąpienia do projektu „Mały Mistrz”, a także sposób rejestracji i generowania wniosku poprzez stronę internetową projektu www.malymistrz.pl.

KONTAKT
Joanna Krzyżańska – a.krzyzanska@frkf.pl, tel. 883 524 831
Patrycja Komowska – p.komowska@frkf.pl, tel. 883 524 840

 

Rekrutacja trwa!

Zapraszamy szkoły podstawowe z województwa pomorskiego do przystąpienia do projektu. O zakwalifikowaniu szkoły do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. W województwie pomorskim mamy do rozdysponowania 287 pakietów sprzętu. Liczba pakietów dla szkoły jest uzależniona od liczby zgłoszonych klas:

– do 4 klas – 1 pakiet sprzętu

– powyżej 4 klas – 2 pakiety sprzętu.

 

Niezbędne informację w jaki sposób zgłosić szkołę do programu znajdziecie Państwo na stronie: www.malymistrz.pl w zakładce JAK ZGŁOSIĆ SZKOŁĘ DO PROGRAMU?

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych na stronie internetowej www.malymistrz.pl , prosimy o kontakt z działem IT:
e-mail: it@malymistrz.pl

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU MAŁY MISTRZ NA POMORZU:

1.      CZY NAUCZYCIEL/KA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO MOŻE PROWADZIĆ ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU MAŁY MISTRZ Z GODZIN Z KARTY (Artykuł 42)?

ODP. Tak, może.

2.     KTO ZATRUDNIA NAUCZYCIELA/KĘ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – JST CZY SZKOŁA?

ODP. Umowę z nauczycielem/ką może podpisać organ prowadzący lub szkoła.

3.     JAKA POWINNA BYĆ FORMA ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA/KI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ MAŁY MISTRZ?

ODP. Formę zatrudnienia ustala organ prowadzący i/lub szkoła.

4.     CZY NA 1 I 2 SEMESTR MUSI BYĆ TEN SAM NAUCZYCIEL/KA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CZY MOŻE BYĆ INNY?

ODP. Nauczyciel/ka może się zmienić, jednak korzystniej  by było gdyby zajęcia w obu semestrach prowadziła ta sama osoba

5.     CZY SZKOŁY,  W KTÓRYCH NAUCZYCIEL/KA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  JUŻ PROWADZI ZAJĘCIA W KLASACH PIERWSZYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

ODP. TAK

A)   KTO MA PODPISAĆ DEKLARACJE O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA/KI WF DO PROJEKTU?

ODP. Do wniosku należy dołączyć pismo przewodnie z informacją, że w zgłoszonej klasie lekcje wychowania fizycznego prowadzi nauczyciel/ka wychowania fizycznego.

B)   JAK ROZLICZYĆ DODATKOWE GODZINY NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ?

(w przypadku, kiedy zajęcia wychowania fizycznego się odbywają nauczyciel/ka edukacji wczesnoszkolnej jest nieobecna na zajęciach)

ODP. Jeżeli nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi zajęcia to najczęściej nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej te brakujące mu do etatu godziny przepracowuje np. w świetlicy, lub w innej formie wyznaczonej przez dyrektora, w momencie zakwalifikowania klasy do projektu, można zaplanować te godziny na 1 godzinę wychowania fizycznego w tygodniu.

6.     CZY ZAJĘCIA WRAZ Z NAUCZYIELEM/KĄ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ MOŻE PROWADZIĆ INSTRUKTOR, CZY MUSI BYĆ TO NAUCZYCIEL/KA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO?

ODP. Lekcje wychowania fizycznego w szkołach mogą prowadzić osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, Rozdział 3, art. 91.

7.     CO W MOMENCIE, GDY JST NIE JEST W STANIE SFINANSOWAĆ DOJAZDU NA BASEN? (dotyczy realizacji zajęć na basenie w klasie II)

ODP. Plan realizacji zajęć projektu w klasach drugich zostanie przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urzędy Marszałkowskie na początku 2015 roku. Przy tworzeniu planu zostaną wzięte pod uwagę wnioski oraz obawy przedstawicieli szkół i JST dotyczące realizacji lekcji pływania.

8.    DZIENNIK DLA DZIECI – JAKIE BĘDĄ NAZWY SPRAWNOŚCI I CZY BĘDĄ  MIEJSCA, ŻEBY UZUPEŁNIĆ WŁASNE NAZWY?

ODP. Każde dziecko otrzyma rocznie jedną legitymację. Będzie w niej miejsce na wklejenie siedmiu naklejek poświadczających zdobycie sprawności. Sześć naklejek będzie odnosić się do podstawowych sprawności projektu „Mały Mistrz”. Siódma naklejka tzw. „joker” będzie mogła być wykorzystana do poświadczenia zdobycia wybranej przez klasę sprawności spoza podstawowej listy.

9.     CZY SZKOŁA NA POZIOMIE DRUGIEJ KLASY MUSI WZIĄĆ UDZIAŁ W LEKCJACH PŁYWANIA LUB CZY TE ZAJĘCIA MOŻNA PRZENIEŚĆ DO KLASY III?

ODP. Projekt Mały Mistrz zakłada realizację lekcji pływania w klasie II.

10. CZY NAUCZYCIELE MOGĄ ZREZYGNOWAĆ CAŁKOWICIE ZE SPRAWNOŚCI: PŁYWAK, NARCIARZ, SANECZKARZ I ZASTĄPIĆ JA INNĄ?

ODP. Lista sprawności projektu „Mały Mistrz” została przygotowana tak, aby mieścić się w podstawie programowej i jest dostosowana do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci biorących w nim udział. W wyjątkowych przypadkach gdy infrastruktura szkoły oraz okolicy nie umożliwia przeprowadzenia zajęć odnoszących się do zaproponowanych sprawności, można zaproponować dodatkowe sprawności. Wymaga to szczególnego uzasadnienia.

11.  JAKA JEST FORMA ROZLICZANIA SIĘ Z REALIZACJI PROJEKTU PRZEZ NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ?

ODP. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego będą wspólnie prowadzić uproszczony dziennik zajęć (semestralny). Dziennik zostanie umieszczony na stronie www.malymistrz.pl do pobrania i wydrukowania (jedna strona format A4). Elementami rozliczenia będą również przeprowadzenie dwukrotnie (na początku i na końcu roku szkolnego) testu sprawności fizycznej i wprowadzenie danych do systemu oraz udział w badaniach ewaluacyjnych.

12. CZY W CZASIE TRWANIA PROJEKTU MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z REALIZACJI PROGRAMU:

Problem podlega weryfikacji. Odpowiedź zostanie upubliczniona w chwili uzyskania ostatecznej odpowiedzi.

13. CZY ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ INNY NIŻ JST NP. FUNDACJA MOŻE ZATRUDNIĆ NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO PROJEKTU MAŁY MISTRZ?

ODP. Tak. Wniosek opiniuje i zatwierdza jej organ prowadzący. Dotyczy to także fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji, które przystępując do projektu będą zobowiązane do zatrudnienia nauczycieli wychowania fizycznego.

14. CZY NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO MOŻE PROWADZIĆ ZAJĘCIA W RAMACH WOLONTARIATU?

ODP. Nie

A)   CZY WYMAGANA JEST UMOWA WOLONTARIACKA?

Praca nauczyciela wychowania fizycznego jest wymaganym wkładem własnym finansowym partnera projektu jakim jest szkoła lub organ prowadzący. W związku z tym praca nauczycieli w charakterze wolontariuszy nie jest kwalifikowane jako wkład własny.

15. JAKIE SĄ KONSEKWENCJE, JEŻELI NIE UDA SIĘ ZREALIZOWAĆ WYMAGANEJ LICZBY ZAJĘĆ W PROJEKCIE (np. choroba nauczyciela/ki wychowania fizycznego lub nauczyciela/ki edukacji wczesnoszkolnej)? CZY MOŻLIWE SĄ ZASTĘPSTWA OS. PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA?

ODP. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone w ramach godzin karcianych lub dodatkowego zatrudnienia, obie te formy przewidują w przypadku ewentualnej nieobecności zastępstwo.