Mikro Granty - duże wsparcie dla małych projektów sportowych Mikro Granty
Projekty

Mikro Granty - duże wsparcie dla małych projektów sportowych Mikro Granty

16 czerwca 2023r. o godz. 12.00 rozpoczyna się nabór wniosków do programu rządowego MIKRO GRANTY! Program Mikro Granty jest odpowiedzią Ministerstwa Sportu i Turystyki na niepokojące zmiany zachodzące w obszarze aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Alarmujące dane o spadku sprawności fizycznej, obniżeniu zainteresowania uprawianiem sportu oraz znaczących rozbieżnościach pomiędzy rzeczywistą aktywnością najmłodszych a zaleceniami WHO wymagają natychmiastowej interwencji. Jakie są podstawowe wymogi? Wsparcie przysługuje Beneficjentom, […]

16 czerwca 2023r. o godz. 12.00 rozpoczyna się nabór wniosków do programu rządowego MIKRO GRANTY!

Program Mikro Granty jest odpowiedzią Ministerstwa Sportu i Turystyki na niepokojące zmiany zachodzące w obszarze aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Alarmujące dane o spadku sprawności fizycznej, obniżeniu zainteresowania uprawianiem sportu oraz znaczących rozbieżnościach pomiędzy rzeczywistą aktywnością najmłodszych a zaleceniami WHO wymagają natychmiastowej interwencji.

Główne cele projektów organizowanych
w ramach programu Mikro Granty

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
 • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
 • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie
  upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Jakie są podstawowe wymogi?

Wsparcie przysługuje Beneficjentom, których kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 200 tys. zł.

Przewidywane wsparcie jest nie większe niż 20 tys. zł. na jedno zadanie; przy czym jedna organizacja może zyskać wsparcie na nie więcej niż 5 zadań.

Udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całości kosztów zadania.

Jakie inicjatywy są wspierane?

 • otwarte, ogólnodostępne zajęcia sportowe,
 • turnieje sportowe,
 • eventy,
 • konkursy,
 • i inne wydarzenia sportowe,

których uczestnikami są wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia.


Wszystkie informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.mikrograntysportowe.pl

Projekt finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.