Odpowiadamy na pytania dotyczące wypełniania wniosków aplikacyjnych projektu „Lokalny Animator Sportu”
Aktualności

Odpowiadamy na pytania dotyczące wypełniania wniosków aplikacyjnych projektu „Lokalny Animator Sportu”

1. Czy animator może być zatrudniony w okresie krótszym niż 9 miesięcy? – Animator w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” zobowiązany jest do przepracowania miesięcznie 160 godzin w każdym z 9 miesięcy od 01.04.2016 do 31.12.2016. 2. Czy Animator może być zatrudniony od 01.03.2016 do 30.11.2016? – Animator w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” może […]

1. Czy animator może być zatrudniony w okresie krótszym niż 9 miesięcy?

– Animator w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” zobowiązany jest do przepracowania miesięcznie 160 godzin w każdym z 9 miesięcy od 01.04.2016 do 31.12.2016.

2. Czy Animator może być zatrudniony od 01.03.2016 do 30.11.2016?

– Animator w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” może być zatrudniony przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie w dowolnym czasie nie krótszym niż okres 01.04.2016 – 31.12.2016. Tylko ten przedział czasowy obejmuje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3. Czy Animator musi pracować tylko i wyłącznie na orliku?

– Nie. Projekt „Lokalny Animator Sportu” może być realizowany również na innych obiektach w wymiarze do 50% czasu pracy Animatora w okresie 01.04.2016- 31.12.2016. Animatora nie obowiązuje rozliczenie miesięczne procentowego podziału czasu pracy na orliku i poza nim. Oznacza to, że np. w jednym miesiącu Animator może realizować projekt tylko na orliku, a w drugim tylko na wskazanych przez JST obiektach, takich jak: hale sportowe, pływalnie, lodowiska, stoki narciarskie itp. Może też w tym samym miesiącu część ze swoich zajęć w ramach projektu (160 godz.) realizować na orliku, a część poza nim. Procentowy podział czasu pracy rozliczony zostanie w sprawozdaniu rocznym.
4. Czy Animator może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy?

– Tak, pod warunkiem, że w projekcie uczestniczy dwóch Animatorów. Suma czasu ich pracy nie może być mniejsza jak 160 godzin w miesiącu i na jednego animatora nie może przypadać mniej niż 80 godzin. Gdy podmiot zgłasza do projektu dwóch Animatorów, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki obejmuje 80 godz. w miesiącu na każdego z nich i wynosi 500 zł. brutto.
5. Kto może wypełnić wniosek aplikacyjny?

– Wniosek aplikacyjny wypełnia Jednostka Samorządu Terytorialnego wspólnie z Animatorem/ami, których zatrudnia lub podmiot upoważniony przez JST z zakresie składania wniosku wraz z Animatorem/ami.
6. Kto wypełnia załącznik nr 2 do wniosku aplikacyjnego?
– Załącznik nr 2 wypełnia podmiot, który zatrudnia Animator/ów.

7. Kto podpisuje załącznik nr 2 do wniosku aplikacyjnego?

– Załącznik nr 2 po prawej stronie podpisuje i opieczętowuje przedstawiciel Jednostki Samorządu Terytorialnego zatrudniający Animatora lub osoba reprezentująca podmiot zarządzający orlikiem z upoważnienia JST, który zatrudnia Animatora.
Podpis po lewej stronie tego załącznika składa osoba, odpowiadająca z ramienia JST lub podmiotu przez nią upoważnionego do zarządzania orlikiem, która odpowiada za odprowadzanie składek ZUS, wynikających z rozliczania umowy z Animatorem.

8. Czy Animator biorący udział w projekcie musi uczestniczyć w czterech ogólnopolskich imprezach?

– Animator ubiegający się o udział w projekcie musi zadeklarować swoją gotowość do zorganizowania na „swoim orliku” lokalnej części czterech ogólnopolskich projektów.
9. Jak szczegółowo należy opisać pkt. 19 wniosku: Jakie imprezy rekreacyjno-sportowe zamierzasz zorganizować w 2016 r jako „Lokalny Animator Sportu”?

– W punkcie tym chodzi o imprezy, które Animator chciałby zorganizować z własnej inicjatywy. Szczegółowość opisu ograniczona jest do 600 znaków. Generator nie przyjmie większej liczby znaków. W przypadku zamiaru zorganizowania kilku imprez, należy opisać je zwięźlej. Można też bardziej szczegółowo opisać jedną lub dwie z nich, a pozostałe tylko wymienić.

10. Czy istnieje możliwość zatrudnienia Animatora w projekcie „Lokalny Animator Sportu”, który zatrudniony jest w innym projekcie finansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki?

– Obowiązuje zasada niełączenia środków. Oznacza to, że jedna osoba może być zatrudniona tylko w jednym projekcie finansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.