OGŁOSZENIE
Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE

Fundacja Orły Sportu
ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu

Fundacja Orły Sportu

ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego

Fundacja Orły Sportu z siedzibą w Pucku

 1. Podstawa prowadzenia postępowania

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).

 1. Dane identyfikacyjne pojazdu:

1) Marka:                                    Citroen

Model:                                   Berlingo

Ilość miejsc (osób):               5

Rok produkcji:                       2015

Nr rejestracyjny:                    GPU 5GC4

Pojemność/Moc silnika:        1596 cm

Rodzaj paliwa:                       Benzyna

VIN                                        VF77A5FK6FJ781898

Przebieg                                 97 390 km

 1. Cena wywoławcza:

8 000 zł  

 • Uwagi. Pojazd nieużywany przez okres 4,5 roku, wymaga nakładów zgodnie z jego obecnym stanem technicznym. Kupujący może zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu na miejscu.
 • Oferta
 1. Oferty należy składać mailowo na adres biuro@orlysportu.pl do dnia 25.06.2024
 2. Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.
 • Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 • Inne informacje
 1. Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia  z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., Nr 97, poz. 443, z późn. zm.). Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.
 2. Fundacja wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 3. Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.
 4. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany pojazd, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
 5. O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt. 3, ustnie, podczas otwarcia.
 6. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji
 7. Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać w terminach: 17.06.2024 r. – 21.06.2024 r. oraz 24-26.06.2024 r. w miejscu ul/ Zamkowa 6 w Pucku na parkingu za budynkiem, po uprzednim zgłoszeniu mailowym chęci oględzin biuro@orlysportu.pl.
 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży
 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze – najkorzystniejszej oferty.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
 5. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przetargu na sprzedaż samochodu osobowego.
 1. Administratorem danych osobowych kupującego jest Fundacja Orły Sportu z siedzibą w Pucku, ul. Zamkowa 6, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (podmiot wpisany także do rejestru przedsiębiorców) przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037541.
 2. Fundacja powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest mailowo pod adresem e-mail: rodo@aktywnaszkola.pl
 3. Administrator w ramach niniejszego postępowania przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz:
 1. w celu przeprowadzenia przetargu – rozpatrzenia oferty zawarcia oraz wykonania umowy – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi obowiązek Administratora związany z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami, tj. ich pracownikami/współpracownikami, w sprawach biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  1. w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z rachunkowością i obowiązkami podatkowymi, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, przechowywaniem dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowią obowiązki prawne wynikające z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  1. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub też by dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z przetargiem i wykonaniem umowy w przypadku zaistnienia sporu – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  1. w celach archiwalnych – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowią obowiązki prawne Administratora wynikające z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania – automatycznego przypisywania lub przewidywania zachowań, preferencji czy postaw osoby, której dane zostały pozyskane;
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach świadczenia na rzecz RPO usług przez Microsoft. W tych wyjątkowych sytuacjach przekazywanie danych odbywa się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską instrumentów prawnych oraz wdrożonych przez RPO zabezpieczeń dodatkowych;
 • Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 93 Warszawa).