Ogłoszenie naboru wniosków MultiSport na terenie województwa pomorskiego
Aktualności

Ogłoszenie naboru wniosków MultiSport na terenie województwa pomorskiego

Puck, dnia 28 marca 2014 Ogłoszenie naboru wniosków “MultiSport” na terenie województwa pomorskiego Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłasza nabór wniosków do projektu “MultiSport″ . Celem naboru jest wyłonienie klubów i stowarzyszeń sportowych, które uzyskają dofinansowanie na realizację zajęć. Szczegółowe warunki składania wniosków, zasady uczestnictwa oraz sposoby finansowania określa Regulamin zamieszczony poniżej. REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU MULTISPORT […]

Puck, dnia 28 marca 2014

Ogłoszenie naboru wniosków “MultiSport” na terenie województwa pomorskiego

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłasza nabór wniosków do projektu “MultiSport″ . Celem naboru jest wyłonienie klubów i stowarzyszeń sportowych, które uzyskają dofinansowanie na realizację zajęć. Szczegółowe warunki składania wniosków, zasady uczestnictwa oraz sposoby finansowania określa Regulamin zamieszczony poniżej.

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU MULTISPORT W ROKU 2014 NA TERENIE WOJ. POMORSKIEGO

Wniosek do pobrania: WNIOSEK_MultiSport_2014_

Załączniki do wniosku:
DEKLARACJE_OŚWIADCZENIA
DANE OSOBOWE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO
ZGODA I DEKLARACJA RODZICÓW MULTISPORT

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU MULTISPORT NA POMORZU

1. Czy Trener/Trenerka, która prowadzi zajęcia w programie Multisport może być animatorem/animatorką dofinansowanym w projekcie „Moje Boisko Orlik 2012” lub dofinansowany w innym projekcie z pieniędzy MSiT lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego?
Odp. W projekcie Multisport:
a) Trenerami/Trenerkami nie mogą być animatorzy/rki dofinansowani ze środków MSiT w ramach projektu „Animator Moje Boisko Orlik 2012”.
b) Trenerami/Trenerkami mogą być osoby dofinansowane z innych środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

2. Co oznacza infrastruktura bezpłatna (dotyczy oświadczenia JST o zapewnieniu bezpłatnego dostępu do obiektów, w celu przeprowadzenia zajęć w projekcie Multisport), udostępniania hal i obiektów za przysłowiową złotówkę czy na podstawie porozumienia?
Odp. Regulacje Jednostek Samorządu Terytorialnego wymagające pobierania opłat w wysokości 1 zł nie stanowią przeszkody w realizacji projektu Multisport, jednak opłata nie zostanie pokryta ze środków projektu i musi stanowić wkład własny lokalnej społeczności.

3. Rekrutacja dzieci do grupy naborowej: co konkretnie oznacza, że dziecko nie bierze udziału w rywalizacji; udział w rozgrywkach okręgowych, udział w rozgrywkach Polskich Związów Sportowych; dziecko było zgłoszone, posiada licencje, ale w danym roku nie bierze udziału w rozgrywkach, czy wystarczy oświadczenie? Czy przy każdej dyscyplinie sportowej rozpatrujemy to indywidualnie?
Odp.
a) Projekt Multisport jest skierowany do dzieci, które nie biorą udziału w rywalizacji sportowej organizowanej przez Polskie Związki Sportowe (wszystkie poziomy).
b) W przypadku dzieci, które zostaną z grupy naborowej (multisport) wyselekcjonowane do uczestnictwa w rozgrywkach można na jej/jego miejsce zrekrutować kolejne dziecko do projektu Multisport.
c) W przypadku dzieci, które zostały zgłoszone, ale nie biorą udziału w rywalizacji niezbędne jest oświadczenie klubu potwierdzające ten fakt.

4. Kiedy i czy w ogóle musi nastąpić przerwa wakacyjna w zajęciach? Grupy nie zdążą przeprowadzić 90 jednostek treningowych w przypadku dwumiesięcznej przerwy w zajęciach.
Odp.
a) Przerwa wakacyjna rozumiana jako przerwa w zajęciach szkolnych zgodne z kalendarzem roku szkolnego MEN jest obowiązkowa w projekcie Multisport.
b) W związku z powyższym liczba jednostek treningowych w projekcie Multisport zostaje zmniejszona do 78.
c) Pozostałe w budżecie środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków na sprzęt dla klubów.

5. Czy jest odgórnie określony sposób rozłożenia jednostek treningowych w tygodniu/miesiącu, czy nie ma ograniczeń (min/max), czy można je podzielić na np. 10 tygodniowo (np. obóz)?
Odp. Zajęcia Multisport muszą odbywać się regularnie zgodnie z harmonogram miesięcznym i tygodniowym.

6. Kiedy najpóźniej należy rozpocząć zajęcia, do kiedy klub musi zrekrutować grupę?
Odp. Zajęcia powinny się rozpocząć w miesiącu kwietniu, w tym czasie również klub powinien zrekrutować uczestników.

7. Co z ubezpieczeniem grupy, jeżeli zajęcia rozpoczną się 15.04.2014r., w jakim terminie dzieci zostaną ubezpieczone?
Odp. FRKF podjęła kroki w celu ubezpieczenia dzieci od dnia 15.04.2014r.

8. Czy FRKF wymaga potwierdzenia kwalifikacji do prowadzenia wszystkich zajęć (w przypadku kiedy 1 trener będzie przeprowadzał zajęcia z wszystkich 3 bloków)?
Odp. Osoba prowadząca zajęcia w projekcie Multisport powinna mieć:
– kwalifikacje trenerskie, instruktorskie lub być dyplomowanym nauczycielem wychowania fizycznego.

9. Koszt transportu grupy na zajęcia/do domu – stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, aby korzystać z gimbusów, kontakt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z Kuratorium Oświaty.
Odp. Katalog kosztów kwalifikowanych projektu Multisport nie przewiduje pokrycia kosztów transportu dzieci na zajęcia. Informacja dotycząca ewentualnego porozumienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z Pomorskim Kuratorium Oświaty dot. wykorzystania w tym celu gimbusów zostanie przekazana w chwili podpisania takiego porozumienia.

10. Czy Stowarzyszenia Kultury Fizycznej mogą prowadzić zajęcia na terenie innej Gminy niż ich siedziba (np. Wejherowo – siedziba w mieście, zajęcia na terenie Gminy)?
Odp. Tak, jeżeli JST danej gminy dostarczy do FRKF oświadczenie o bezpłatnym udostępnieniu infrastruktury sportowej.

11. Wskaźnik G nie wyższy jak 900,00zł brutto – czy dotyczy siedziby Stowarzyszenia czy miejsca, w którym będą się odbywać zajęcia?
Odp. Wskaźnik G nie wyższy niż 900,00zł brutto dotyczy Gminy, w której będą odbywały się zajęcia.

12. Ile grup naborowych może zgłosić 1 klub? Czy 1 podmiot może otrzymać 1 pakiet sprzętu?
Odp.
a) 1 klub może zgłosić max. 2 grupy naborowe Mutisport
b) 1 podmiot może otrzymać max. 2 pakiety sprzętu – w przypadku 2 grup Multisport
c) W przypadku niewykorzystania wszystkich środków podczas naboru wniosków będzie ogłoszony kolejny nabór wniosków i zasada 1 klub max. 2 grupy może ulec zmianie.

13. Czy wszystkie podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego mogą brać udział?
Odp. Tak.

14. Czy jeden trener może prowadzić więcej niż jedną grupę w projekcie Multisport, np. w dwóch różnych klubach?
Odp. Tak, Trener/Trenerka może prowadzić więcej niż jedna grupę Multisport, w dwóch różnych klubach. Zajęcia nie mogą ze sobą kolidować czasowo.

15. Ilu trenerów może rekomendować klub do jednej grupy naborowej Multisport?
Odp. Klub może zarekomendować do jednej grupy naborowej max. 2 trenerów/trenerki.

16. Ile dyscyplin sportowych powinno znaleźć się w koncepcji zajęć Multisport?
Odp. Koncepcja zajęć powinna jasno pokazywać, że w ramach projektu Multisport dzieci będą miały okazję zapoznać się z min. 3 dyscyplinami sportowymi.

17. Czy dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole wcześniej lub powtarzają klasę mogą brać udział w zajęciach Multisport?
Odp. Dzieci, które w momencie rozpoczęcia zajęć Multisport są zapisane do klasy 4,5 lub 6 mogą uczestniczyć w zajęciach.