Ogłoszenie o przetargu
Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU W

TRYBIE ART. 701– 705KODEKSU CYWILNEGO

 1. Przedmiot przetargu:

Działania promocyjne do Projektu „JesteśMY razem dla NAS” w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” (dalej jako „Program”)

 1. Termin realizacji zamówienia

 

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 Opis Przedmiotu Zamówienia

Realizacja działań promocyjnych w ramach Programu Aktywni +

Zakres działań:

 1. Stworzenie key visual projektu – opracowania wszystkich wymaganych elementów identyfikacji wizualnej kampanii na podstawie koncepcji kreatywnej uzgodnionej w porozumieniu z Zamawiającym, w tym logo wydarzenia, elementy komunikacji wizualnej spójne z koncepcją imprezy, grupą docelową i stylistyką wykorzystywaną przez Zamawiającego w poprzednich projektach.
 2. Opracowania, zaprojektowania i produkcji materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kampanii zgodnie z wytycznymi Zamawiającego:
 • 2 banery zewnętrzne, oczkowane o wymiarach 300 x100 cm,
 • 50 plakatów promocyjnych w wym. A2 lub B2
 • 2 tkaniny do winderów o wymiarach 350cm x 70cm
 • kolportaż wyprodukowanych materiałów do określonych przez Zamawiającego lokalizacji.
 1. Tworzenie treści i wdrożenie optymalizacji, w tym przygotowanie treści na stronę www zamawiającego oraz wprowadzenie treści zgodnie z zasadami SEO. Treści muszą być unikalne i w pełni oryginalne, przygotowane na podstawie dostarczonych przez zamawiającego materiałów, muszą zawierać słowa kluczowe i frazy, dla których strona jest poddawana procesowi pozycjonowania.
 2. Przeprowadzenia działań promocyjnych w social mediach, na profilach Zamawiającego, w tym przeprowadzenie kampanii płatnej w serwisie Facebook w okresie min. 14 dni z określoną w porozumieniu z Zamawiającym grupą docelową, lokalizacją wydarzeń i ich terminami.Minimalny budżet kampanii 500 zł.
 3. Przeprowadzenie kampanii Google ADS – kampania płatna min. 14 z określoną w porozumieniu z Zamawiającym grupą docelową, lokalizacją wydarzeń i ich terminami. Minimalny budżet kampanii 500 zł.
 4. Produkcja i publikacja na portalu ogólnopolskim artykułu związanego z projektem w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, upublicznione po jego wcześniejszej akceptacji. Portal powinien docierać do grupy docelowej projektu.
 5. Przygotowanie i postpodukcja relacji fotograficznej oraz przekazanie do nich praw do wyłącznego wykorzystania przez Zamawiającego, z jednego wydarzenia – min. 100 gotowych zdjęć.
 6. Przygotowanie i postprodukcja filmu z jednego wydarzenia oraz przekazanie do niego praw do wyłącznego wykorzystania przez Zamawiającego. Film jakości FullHD o długości ok 1 min.

 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego wszelkie materiały, które mają być opublikowane, zarówno w mediach społecznościowych, jak i w pozostałych kanałach. Akceptacja Zamawiającego jest niezbędnym warunkiem publikacji wszystkich materiałów.

 1. Wszystkie materiały graficzne i filmowe opracowywane przez Wykonawcę muszą spełniać standardy i wytyczne mediów, w których mają być publikowane (np. rozmiar w pikselach, proporcje obraz/tekst itp.), jak również muszą być utworem, do którego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie.
 2. Wszystkie materiały graficzne, dźwiękowe i filmowe kupowane przez Wykonawcę na potrzeby kampanii, np. elementy składowe grafik, zdjęcia zakupione z banków zdjęć czy podkłady muzyczne muszą mieć możliwość użycia przez Zamawiającego przez czas nieokreślony. W przypadku zakupienia przez Wykonawcę ww. po jego stronie będzie leżało pokrycie kosztów zakupu tych materiałów (z uwzględnieniem kosztów licencji/przeniesienia własności praw autorskich na Zamawiającego).
 3. Wszystkie materiały mają być przygotowywane zgodnie z koncepcją i szczegółowymi wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający rości sobie prawo do zgłaszania poprawek na każdym etapie opracowywania materiałów.
 5. Wykonawca odpowiada za wartość merytoryczną, graficzną i techniczną wykonanych i opublikowanych materiałów.
 6. Wszystkie opracowywane i publikowane materiały muszą spełniać standardy dotyczące dostępności.

 

Warunki udziału w postępowaniu.

Posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz potencjału kadrowego i organizacyjnego

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 1. dysponuje min 1 osobą, która była zaangażowana w realizację co najmniej 2 usług o wartości minimum 20 000 PLN brutto polegających świadczeniu usług przygotowania, przeprowadzenia i obsługi kampanii informacyjno-promocyjnej lub działań marketingowych

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ofertowym, Wykonawca składa wykaz wykonanych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (na żądanie Zamawiającego).

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:

 • poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi,
 • oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej

 

 

Kryteria oceny ofert.

 • Cena 100%

Liczba punktów w kryterium Cena jaką oferta otrzyma zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = (Cmin/Cof) x 100

gdzie:

C:           liczba punktów w kryterium „Cena” oferty ocenianej,

Cmin:       cena brutto najtańszej oferty

Cof:         cena brutto oferty ocenianej

 

 

 

Inne informacje, Termin, miejsce i sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty, do dnia 15 maja 2023 r., na adres email r.wosik@orlysportu.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę pod warunkiem, że treść złożonego formularza odpowiadać będzie wymogom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym.

FORMULARZ OFERTY

 

 

Fundacja Orły Sportu

 

 

W odpowiedzi na Przetarg w trybie Kodeksu cywilnego pn. działania promocyjne do Projektu „JesteśMY razem dla NAS”

 

Wykonawca przedstawia ofertę cenową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca ofertuje cenę łączną …………… zł brutto (cena netto ………………, podatek VAT …..%),

 

Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

 

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

Oświadczamy, że akceptujemy warunek, iż w przypadku zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny, nie przysługują nam żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.