Ogłoszenie o przetargu
Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE PRZETARGU W

TRYBIE ART. 701– 705KODEKSU CYWILNEGO

  1. Przedmiot przetargu:

Promocja i działania marketingowe w ramach programu „Mikro Granty 2 edycja” oraz zakup i dostawa materiałów promocyjnych.

  1. Termin realizacji zamówienia

 

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. z uwzględnieniem dat realizacji projektów.

 

  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup materiałów promocyjnych oraz inne działania marketingowe i promocyjne szczegółowo opisane w Szczegółowym Opisie Zamówienia.

 

Warunki udziału w postępowaniu.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania lub prowadzenia działalności, jeżeli okres ten jest krótszy niż trzy lata, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej dwie usługi marketingowe lub promocyjne o wartości minimalnej 100.000 zł netto każda.

 

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:

  • poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi,
  • oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej

Wykonawca przedłoży wykaz osób, o których mowa w pkt IV wraz z informacją o ich doświadczeniu.

Kryteria oceny ofert.

  • Cena 50%

Liczba punktów w kryterium Cena jaką oferta otrzyma zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = (Cmin/Cof) x 50

gdzie:

C:           liczba punktów w kryterium „Cena” oferty ocenianej,

Cmin:       cena brutto najtańszej oferty

Cof:         cena brutto oferty ocenianej

  • Termin realizacji zamówienia50%

termin realizacji zamówienia (T), obliczany jest w następujący sposób:

– termin do 3 tygodni – 50 pkt

– termin do 4 tygodni – 30 pkt

– termin od 5 tygodni do 7 tygodni – 10 pkt

Inne informacje, Termin, miejsce i sposób składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. Z tytułu zamknięcia postępowania przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

 Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 7 tygodni od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty, do dnia 3 listopada  2023 r., na adres biuro@orlysportu.pl  Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę pod warunkiem, że treść złożonego formularza odpowiadać będzie wymogom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym.

FORMULARZ OFERTY

  

Fundacja Orły Sportu

 

 W odpowiedzi na Przetarg w trybie Kodeksu cywilnego na „Promocja i działania marketingowe w ramach programu „Mikro Granty” oraz zakup i dostawa materiałów promocyjnych.”.

Wykonawca przedstawia ofertę cenową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca ofertuje cenę łączną …………… zł brutto (cena netto ………………, podatek VAT …..%),

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy do … tygodni od dnia podpisania umowy.

Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem kadrowym i technicznym zapewniającym realizację całości zamówienia w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczamy, że akceptujemy warunek, iż w przypadku zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny, nie przysługują nam żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

https://orlysportu.pl/wp-content/uploads/2023/10/Opis-przedmiotu-zamowienia-.pdf