OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART. 701– 705KODEKSU CYWILNEGO
Aktualności

OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART. 701– 705KODEKSU CYWILNEGO

    OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART. 701– 705KODEKSU CYWILNEGO   Przedmiot przetargu: Zakup i dostawa materiałów promocyjnych dla Fundacji Orły Sportu Termin realizacji zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy lub udzielenia zlecenia nie później do dnia 5 września 2021 r. Dostawa do 100 lokalizacji na terenie Polski.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis […]

 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART. 701– 705KODEKSU CYWILNEGO

 

Przedmiot przetargu:

Zakup i dostawa materiałów promocyjnych dla Fundacji Orły Sportu

Termin realizacji zamówienia

30 dni od dnia podpisania umowy lub udzielenia zlecenia nie później do dnia 5 września 2021 r. Dostawa do 100 lokalizacji na terenie Polski.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający dopuszcza zakup większej lub mniejszej ilości niż deklarowana oraz zakup tylko wybranych produktów z listy. Znakowanie produktów obejmuje umieszczenie na produkcie logo Fundacji i/lub logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa narodowego i Sportu i/lub logo Projektu.

nazwa Specyfikacja cena za 1 szt brutto cena znakowania 1 szt brutto/jeśli dotyczy cena brutto za min sztuk cena brutto za min sztuk ze znakowaniem/jeśli dotyczy
zestaw układanek
min 10000/ min 10000/
brelok z latarką
min 10000/ min 10000/
opaska odblaskowa
min 10000/ min 10000/
worek
min 10000/ min 10000/
bidon
min 10000/
min 10000/
zośka bądź zestaw
min 2000/ min 2000/
frisbee
min 2000/ min 2000/
etui wodoodporne
min 1000/ min 1000/
skakanka
min 1000/ min/1000
zestaw gier
min 100/ min 100/
zestaw do badmintona
min 1000/ min 1000/
peleryna przeciwdeszczowa
min 1000/ min 1000/
rękawiczki do smartfona
min 1000/ min 1000/
komin
min 1000/ min 1000/
antystresowe jojo bądź brylok antystres
min 2000/ min 2000/
mini pilkarzyki
min 100/ min 100/
paletki do gry, gra plazowa
min 500/ min 500/
układanka min 1000 min 1000
gra
min 100/ min 100/
banki mydlane
min 1000/ min 1000/
apteczka
min 1000/ min 1000/

 

 

W załączniku poniżej lista gadżetów wraz z wizualizacją:

lista gadżetow na Dzień Sportu formularz dla Wykonawcy

 

 

Kryteria oceny ofert.

  • Cena 100%

 

Liczba punktów w kryterium Cena jaką oferta otrzyma zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = (Cmin/Cof) x 100

 

gdzie:

C:           liczba punktów w kryterium „Cena” oferty ocenianej,

Cmin:       cena brutto najtańszej oferty

Cof:         cena brutto oferty ocenianej

 

 

 

Inne informacje, Termin, miejsce i sposób składania ofert.

Wykonawca nie dopuszcza dzielenia zamówienia na części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. Z tytułu zamknięcia postępowania przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

 

Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty, do dnia 5 sierpnia 2021 r., w formie mailowej do godz. 1000.

Ofertę należy złożyć na adres: biuro@orlysportu.pl  z dopiskiem „Przetarg w trybie Kodeksu cywilnego na zakup i dostawę materiałów promocyjnych dla Fundacji Orły Sportu”

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę pod warunkiem, że treść złożonego formularza odpowiadać będzie wymogom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym.

FORMULARZ OFERTY

 

                                                         Fundacja Orły Sportu

 

 

W odpowiedzi na Przetarg w trybie Kodeksu cywilnego na zakup i dostawę materiałów promocyjnych dla Fundacji Orły Sportu Wykonawca przedstawia ofertę cenową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i dostawy do wskazanych przez Wykonawcę lokalizacji, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

 

Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem kadrowym i technicznym zapewniającym realizację całości zamówienia w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

Oświadczamy, że akceptujemy warunek, iż w przypadku zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny, nie przysługują nam żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.