Ogłoszenie
Zamówienia publiczne

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART. 701– 705KODEKSU CYWILNEGO

 1. Przedmiot przetargu:

Świadczenie usługi tworzenia i modyfikacji procedur systemowych (formularzy, etapów, reguł, szablonów), które są elementami odpowiedzialnymi za wygląd i sposób procedowania spraw w Systemie informatycznym Amodit wdrożonego przez Spółkę Astafox, służącego do przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach prowadzonego przez Zamawiającego w imieniu Skarbu Państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki Programu Mikro Granty.

 1. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.

 • Zastrzeżenie: niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty ani gwarancji zawarcia umowy na realizację zadań ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Niniejsze ogłoszenie ma charakter zapytania o cenę, a udzielenie zlecenia (zawarcie umowy) jest uzależnione do rozstrzygnięcia wniosku Fundacji przez Ministra Sportu i Turystyki odnośnie powierzenia statusu Operatora Programu Mikro Granty. Brak pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest równoznaczny z unieważnieniem niniejszego postępowania.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi tworzenia i modyfikacji procedur systemowych (formularzy, etapów, reguł, szablonów), które są elementami odpowiedzialnymi za wygląd i sposób procedowania spraw w Systemie informatycznym Amodit wdrożonego przez Spółkę Astafox, służącego do przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach prowadzonego przez Zamawiającego w imieniu Skarbu Państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki Programu Mikro Granty.

 1. Zakres zadań wykonywanych w ramach usługi:
 2. Zadania związane z procedurami systemowymi:
  • tworzenie procedur (formularzy, etapów, reguł, szablonów) na potrzeby składania i rozpatrywania wniosków w ramach prowadzonego przez Zamawiającego w imieniu Skarbu Państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki Programu Mikro Granty
  • zmiany w procedurach,
  • testowanie i usprawnianie działania procedur,
  • tworzenie dokumentacji i list pożądanych zmian w systemie,
  • tworzenie i aktualizacja wpisów w zakładce „pomoc”, wprowadzanie instrukcji rozwiązań dla najczęściej występujących problemów,
 3. rozwiązywanie problemów, użytkowników wewnętrznych (pracowników) i zewnętrznych (potencjalnych beneficjentów), związanych z funkcjonowaniem i dostępem do procedur:
  • rozwiązywanie problemów użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych,
  • kontakt telefoniczny i mailowy z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, celem rozwiązania problemu,
  • administrowanie kontami użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych,
  • konfiguracja ustawień systemu, celem rozwiązania problemu,
 4. kontrola poprawnego działania systemu informatycznego do przyjmowania i rozpatrywania wniosków:
  • zgłaszanie błędów systemowych do firmy świadczącej usługę utrzymania, rozwoju, wsparcia technicznego systemu,
  • zgłaszanie potrzeby czasowego zwiększenia wydajności systemu do firmy świadczącej usługę utrzymania, rozwoju, wsparcia technicznego systemu,
  • dokumentowanie i zgłaszanie przedstawicielom Zamawiającego informacji o terminowości i rzetelności firmy świadczącej usługę utrzymania, rozwoju, wsparcia technicznego systemu,
  • tworzenie raportów z wykonywanych działań.
  • kontrola poprawnego działania systemu informatycznego do przyjmowania i rozpatrywania wniosków,:
 5. Szczegóły dotyczące realizowania zadań związanych z procedurami systemowymi:
  1. potrzebę stworzenia nowej procedury lub wprowadzania skomplikowanych zmian w procedurach pracownicy zgłaszają według ustalonego wcześniej sposobu,
  2. mniej skomplikowane zmiany mogą być zgłaszane poprzez wysłanie wiadomości email lub, w wyjątkowych sytuacjach, telefonicznie,
  3. po zgłoszeniu potrzeby realizacji zdań związanych z procedurami systemowymi, Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 8 godzin od momentu otrzymania pytania, poinformuje Zamawiającego o ilości godzin pracy, którą przewiduje dla realizacji danego zadania. Po akceptacji przez Zamawiającego ilości tych godzin, Wykonawca przystępuje do realizacji danego zadania.
  4. zadania powinny być zrealizowane przed upływem poniższych terminów:
   • 3 tygodnie – nowa, skomplikowana procedura, liczne zmiany w etapach, liczne zmiany w formularzach i w szablonach,
   • 2 tygodnie – nowa procedura lub pierwsze uruchomienie w danym roku, liczne zmiany w formularzach,
   • 1 tydzień – niewielkie zmiany w formularzach,
   • 2 dni robocze – zmiany w szablonach plików, pojedyncze zmiany w formularzach
  5. Wymagania dotyczące rozwiązywania problemów:
   1. przyjmowanie:
    • zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:
    • zgłaszane poprzez stronę WWW o ile taka możliwość powstanie,
    • zgłaszane poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail z przekierowaniem na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail, z zastrzeżeniem, że musi on być zaakceptowany przez Zamawiającego);
    • za chwilę zgłoszenia uważa się telefoniczne lub elektroniczne przekazanie informacji o problemie
   2. czas reakcji i usunięcia, liczone w dni powszednie, w godzinach 8:15-16:15:
    • problem krytyczny – dotyczący niesprawności procedury – czas reakcji 2 godziny, czas usunięcia problemu 8 godzin;
    • problem niekrytyczny – dotyczący problemów z działaniem procedury – czas reakcji 4 godziny, czas usunięcia awarii 48 godzin, Zamawiający dopuszcza zastosowanie obejścia umożliwiającego tymczasowe (nie dłużej niż 1 tydzień) przywrócenie sprawności procedury, do czasu całkowitego usunięcia problemu,
   3. Wytyczne związane z kontrolą poprawnego działania aplikacji:
    1. w przypadku wystąpienia problemów w działaniu systemu należy niezwłocznie poinformować o tym przedstawiciela firmy świadczącej usługę utrzymania, rozwoju i wsparcia technicznego systemu,
    2. zgłoszenia te są przesyłane drogą elektroniczną lub przekazywane telefonicznie,
    3. wszelkie opóźnienia w rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem systemu powinny być zgłoszone przedstawicielom Zamawiającego, w szczególności jeśli:
     • w przypadku awarii krytycznej systemu, rozumianej jako przerwa w działaniu lub niemożliwość składania wniosków, przywrócenie funkcjonalności nie nastąpiło przed upływem 4 godzin od momentu zgłoszenia,
     • pomimo wcześniejszego zgłoszenia potrzeby czasowego zwiększenia funkcjonalności, system nie działa sprawnie,
     • w przypadku awarii niekrytycznej, rozumianej jako problemy w działaniu systemu, pomimo dwukrotnego zgłoszenia problemu nie otrzymano potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
     • po upływie dwóch dni roboczych od zgłoszenia problem nie został rozwiązany.

 Ilość godzin świadczenia usług miesięcznie – min. 160 godzin.

  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania lub prowadzenia działalności, jeżeli okres ten jest krótszy niż trzy lata, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usługi tworzenia i modyfikacji procedur systemowych (formularzy, etapów, reguł, szablonów), które są elementami odpowiedzialnymi za wygląd i sposób procedowania spraw w Systemie informatycznym Amodit, na rzecz operatora krajowego projektu zleconego przez Ministra Sportu i Turystyki lub Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Kryteria oceny ofert – cena za godzinę pracy.

 • Cena 70%

Liczba punktów w kryterium Cena jaką oferta otrzyma zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = (Cmin/Cof) x 70

gdzie:

C:           liczba punktów w kryterium „Cena” oferty ocenianej,

Cmin:       cena brutto najtańszej oferty

Cof:         cena brutto oferty ocenianej

 • Czas realizacji zadań – 30%
 • Przygotowanie formularzy, reguł i szablonów w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy 30 pkt
 • Przygotowanie formularzy, reguł i szablonów w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy 15 pkt
 • Przygotowanie formularzy, reguł i szablonów w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy 5 pkt

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. Z tytułu zamknięcia postępowania przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty, do dnia 29 maja 2023 r. do godz. 1000, na adres email. r.wosik@orlysportu.pl

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty.