Wykonanie i dystrybucja pakietów promocyjnych w ramach projektu
Zamówienia publiczne

Wykonanie i dystrybucja pakietów promocyjnych w ramach projektu "Animator Moje Boisko Orlik 2012"

ZP.PN.ANIMBO.03/2014   FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ Ul. Lipowa 3 84-100 Puck Puck, dnia 28.11.2014 r. OGŁASZA WYNIK postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i dystrybucję pakietów promocyjnych, w ramach projektu  „Animator Moje Boisko Orlik 2012” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”   FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z […]

ZP.PN.ANIMBO.03/2014

 

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Ul. Lipowa 3

84-100 Puck

Puck, dnia 28.11.2014 r.

OGŁASZA WYNIK

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na

Wykonanie i dystrybucję pakietów promocyjnych, w ramach projektu  „Animator Moje Boisko Orlik 2012” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy          z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i dystrybucję pakietów promocyjnych, w ramach projektu  „Animator Moje Boisko Orlik 2012” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy, informuje, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez

Technikolor s.j. Stachura Szylkiewicz ul. Romanowicza 6a, 30-702 Kraków,

z ceną realizacji zamówienia brutto 123.373,92 zł

(sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy zł 92/00)

Wskazana oferta uzyskała w kryterium „Cena” 90,00 pkt,

w kryterium „Termin” 10,00 pkt,

Razem 100 pkt.

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 28.11.2014 godz. 17.30

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot.  postępowania na:

„Wykonanie i dystrybucję pakietów promocyjnych, w ramach projektu  „Animator Moje Boisko Orlik 2012″ współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.c907 z póżn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły zapytania:

1. Wykonawca pyta, czy istnieje potrzeba dostarczenia próbki rastra hybrydowego Specta, jeżeli w wymaganiach technicznych druku nigdzie raster ten nie jest zastosowany (wymieniony)?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że należy dostarczyć próbkę rastra  hybrydowego Specta i uzupełnia SIWZ o stosowny zapis w opisie parametrów technicznych produktów. patrz publikacja ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  z dn. 25.11.2014 nr ogłoszenia 244745-2014 oraz załączony zmodyfikowany SIWZ.

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie zapisów umowy stanowiącej załącznik nr 7 do specyfikacji: W par. 3 umowy: Obowiązki Stron, nie są dookreślone terminy przekazania materiałów do druku po stronie obowiązków Zamawiającego oraz jest określony z góry termin wysyłki na dzień 20.12.2014, co stoi w sprzeczności z zapisami SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert w pkt. 24 SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował  załącznik nr 7 do  SIWZ w omawianym zakresie, patrz zmodyfikowany SIWZ.

 

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 25.11.2014 godz. 17.30

 

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot.wykonania i dystrybucji pakietów promocyjnych, w ramach projektu  „Animator Moje Boisko Orlik 2012” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Pobierz teraz
  2. SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie i dystrybucję pakietów promocyjnych, w ramach projektu  „Animator Moje Boisko Orlik 2012” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Pobierz teraz
  3. Księga znaku „Nasz Orlik” Pobierz teraz

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 21.11.2014 godz. 16.20