ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ - 137 ZESTAWÓW
Zamówienia publiczne

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ - 137 ZESTAWÓW

OGŁOSZENIE WYNIKU FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu […]

OGŁOSZENIE WYNIKU

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck,

prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą,

w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 137 zestawów”

działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy, informuje, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez

INTERPLASTIC ROGER ŻÓŁTOWSKI TUCHOM 146 80-209 CHWASZCZYNO

z ceną realizacji zamówienia 102622,59 brutto.

Wskazana oferta uzyskała w kryterium „Cena” 100,00 pkt.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz teraz

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 15.09.2015 godz. 09:18

 

Puck, 07.09.2015

Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 137 zestawów

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.c907 z póżn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły zapytania:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie dot. warunków przetargu na dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz 1. stożki z otworami i drabinki koordynacyjne – Zgodnie z zarządzeniem od 2004 roku na przybory nie jest wymagalny Certyfikat bezpieczeństwa B wymagana jest  deklaracje zgodności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (zał. Nr 1 do SIWZ),:

1.2  Oferowany i dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad, kompletny, zdatny do prawidłowej eksploatacji – zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego przeznaczeniem, nadto posiadać certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności z normą wystawione przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w/s bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69, ze zm.)

Do oferty przetargowej należy dołączyć certyfikaty bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności potwierdzające spełnienie wymagań określonych norm/specyfikacji technicznych wydane przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na:

•             poz. 3 tj. drabinka koordynacyjna

natomiast do pozycji:

•             poz. 1 tj. płotki piankowe

•             poz. 2 tj. spadochron animacyjny

•             poz. 4 tj. worki do skakania z uchwytami

•             poz. 5 tj. oszczep piankowy szkolny

•             poz. 6 tj. oszczep piankowy szkolny

•             poz. 7 tj. piłka do skakania 50 cm

dopuszcza się możliwość złożenia deklaracji zgodności wydane przez producenta bądź dystrybutora potwierdzające spełnienie wymagań określonych w SIWZ.

 

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 07.09.2015 godz.14:19

 

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy          z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 137 zestawów” zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 137 zestawów” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 137 zestawów ”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Zakupu i dostawy sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 137 zestawów . Pobierz teraz

2. SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu sportowego w ramach programu Mały Mistrz – 137 zestawów.
Pobierz teraz

Dodał dokument:
Violetta Derengowska

Data i godzina publikacji: 02.09.2015 godz. 15:46