Dokumenty projektowe Lokalny Animator Sportu 2018

Szanowni Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,

Gratulujemy zakwalifikowania się Państwa orlika do projektu Lokalny Animator Sportu. Rozpoczynamy kolejny etap realizacji projektu – nadsyłanie dokumentów. Są dostępne na stronie internetowej www.orlysportu.pl w zakładce „Aktualności”. Proszę o zapoznanie się z nimi, staranne wypełnienie i odesłanie w sposób podany poniżej. Komplet dokumentów to:

– wniosek o dofinansowanie (to co uzupełnialiście Państwo ostatnio podczas etapu rekrutacji) – wypełnia upoważniona z JST/instytucji zarządzającej orlikiem do podpisywania umów/wniosków

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2018 – wypełnia upoważniona z JST/instytucji zarządzającej orlikiem do podpisywania umów

Załącznik Nr 1 – Umowa Operator – Animator 2018 – wypełnia animator

– Załącznik Nr 2 – Kwestionariusz osoby zatrudnionej na umowę zlecenie 2018 – wypełnia animator

Załącznik Nr 3 -Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu animatora poza projektem 2018– wypełniają wszystkie zakłady pracy animatora (w tym JST/instytucja, która zatrudnia animatora na prowadzenie zajęć na orliku!)

Załącznik Nr 7 – Umowa o działalności gospodarczej animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu w 2018 roku – wypełnia animator, ale tylko ten, który prowadzi działalność gospodarczą!

– załącznik nr 8 Oświadczenie JST o dokonaniu weryfikacji animatora w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestrze z dostępem ograniczonym – wypełnia przedstawiciel JST

Uzupełnione, opieczętowane i  podpisane dokumenty, (każdy z dokumentów w tym załączniki w 2 egzemplarzach) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2018 na adres Fundacji Orły Sportu (Puck, ul. Lipowa 3, 84-100) zgodnie z zasadą „jeden orlik – jedna koperta z dokumentacją tego orlika” z dopiskiem na kopercie: „Lokalny Animator Sportu 2018”.

Informujemy, iż w późniejszym terminie należy przesłać:

Załącznik nr 4 – Wzór okresowego zestawienie wypłaconego wynagrodzenia dla animatora 2018 (do 31 lipca oraz do 21 grudnia 2018)

Załącznik nr 5 – Wzór kwestionariusza zastąpienia animatora 2018 (tylko w przypadku zmiany animatora)

Załącznik nr 6 – Wzór umowy powierzenia wykonywania zadań animatora innej osobie w projekcie Lokalny Animator Sportu 2018 (tylko w przypadku zmiany animatora)

Jednocześnie Fundacja Orły Sportu zastrzega sobie prawo niewypłacania wynagrodzeń animatorom w przypadku przesłania niekompletnej. Prosimy więc o uważne i rzetelne uzupełnianie dokumentacji projektowej przed jej wysyłką. Ponadto, w związku z pojawiającymi się pytaniami wyjaśniamy, że:

– „nadzorca” – jest to osoba akceptująca z ramienia JST/instytucji zarządzającej orlikiem raporty animatora

– jeżeli przez przypadek kliknięto „wysłano pocztą” – prosimy o zignorowanie tego – Fundacja nie będzie brać takich dzisiejszych kliknięć pod uwagę