Dokumenty projektowe Lokalny Animator Sportu 2018
Aktualności

Dokumenty projektowe Lokalny Animator Sportu 2018

Szanowni Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Gratulujemy zakwalifikowania się Państwa orlika do projektu Lokalny Animator Sportu. Rozpoczynamy kolejny etap realizacji projektu – nadsyłanie dokumentów. Są dostępne na stronie internetowej www.orlysportu.pl w zakładce „Aktualności”. Proszę o zapoznanie się z nimi, staranne wypełnienie i odesłanie w sposób podany poniżej. Komplet dokumentów to: – wniosek o dofinansowanie (to co […]

Szanowni Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,

Gratulujemy zakwalifikowania się Państwa orlika do projektu Lokalny Animator Sportu. Rozpoczynamy kolejny etap realizacji projektu – nadsyłanie dokumentów. Są dostępne na stronie internetowej www.orlysportu.pl w zakładce „Aktualności”. Proszę o zapoznanie się z nimi, staranne wypełnienie i odesłanie w sposób podany poniżej. Komplet dokumentów to:

– wniosek o dofinansowanie (to co uzupełnialiście Państwo ostatnio podczas etapu rekrutacji) – wypełnia upoważniona z JST/instytucji zarządzającej orlikiem do podpisywania umów/wniosków

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2018 – wypełnia upoważniona z JST/instytucji zarządzającej orlikiem do podpisywania umów

Załącznik Nr 1 – Umowa Operator – Animator 2018 – wypełnia animator

– Załącznik Nr 2 – Kwestionariusz osoby zatrudnionej na umowę zlecenie 2018 – wypełnia animator

Załącznik Nr 3 -Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu animatora poza projektem 2018– wypełniają wszystkie zakłady pracy animatora (w tym JST/instytucja, która zatrudnia animatora na prowadzenie zajęć na orliku!)

Załącznik Nr 7 – Umowa o działalności gospodarczej animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu w 2018 roku – wypełnia animator, ale tylko ten, który prowadzi działalność gospodarczą!

– załącznik nr 8 Oświadczenie JST o dokonaniu weryfikacji animatora w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestrze z dostępem ograniczonym – wypełnia przedstawiciel JST

Uzupełnione, opieczętowane i  podpisane dokumenty, (każdy z dokumentów w tym załączniki w 2 egzemplarzach) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2018 na adres Fundacji Orły Sportu (Puck, ul. Lipowa 3, 84-100) zgodnie z zasadą „jeden orlik – jedna koperta z dokumentacją tego orlika” z dopiskiem na kopercie: „Lokalny Animator Sportu 2018”.

Informujemy, iż w późniejszym terminie należy przesłać:

Załącznik nr 4 – Wzór okresowego zestawienie wypłaconego wynagrodzenia dla animatora 2018 (do 31 lipca oraz do 21 grudnia 2018)

Załącznik nr 5 – Wzór kwestionariusza zastąpienia animatora 2018 (tylko w przypadku zmiany animatora)

Załącznik nr 6 – Wzór umowy powierzenia wykonywania zadań animatora innej osobie w projekcie Lokalny Animator Sportu 2018 (tylko w przypadku zmiany animatora)

Jednocześnie Fundacja Orły Sportu zastrzega sobie prawo niewypłacania wynagrodzeń animatorom w przypadku przesłania niekompletnej. Prosimy więc o uważne i rzetelne uzupełnianie dokumentacji projektowej przed jej wysyłką. Ponadto, w związku z pojawiającymi się pytaniami wyjaśniamy, że:

– „nadzorca” – jest to osoba akceptująca z ramienia JST/instytucji zarządzającej orlikiem raporty animatora

– jeżeli przez przypadek kliknięto „wysłano pocztą” – prosimy o zignorowanie tego – Fundacja nie będzie brać takich dzisiejszych kliknięć pod uwagę